Kontener jako tymczasowy obiekt budowlany

26 marca 2023 |

Analiza przepisów Prawa budowlanego[1] skłania do wniosku, że kontener (morski, magazynowy) może zostać zakwalifikowany jako tymczasowy obiekt budowlany albo w ogóle nie będzie podlegać pod przepisy prawa budowlanego. W zależności od przyjętego poglądu, na inwestorze może ciążyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Z treści art. 3 pkt 5 p.b. wynika, że pod pojęciem tymczasowego obiektu budowlanego, należy rozumieć, także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, taki jak obiekt kontenerowy.

Art. 3 p.b.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

[…]

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;

[…]”

Przywołana definicja legalna odnosząc się do pojęcia „tymczasowy obiekt budowlany” wskazuje na „obiekt budowlany”, który nie jest połączony trwale z gruntem, jednak jednocześnie we wskazanym przepisie wprost wymieniono jako przykład „obiekt kontenerowy”. Przy czym, można wnioskować, że taki „obiekt kontenerowy” powinien spełniać cechy „obiektu budowlanego”, o którym mowa w art. 3 pkt 1 p.b., tj. posiadać instalacje zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz być „wzniesionym” z użyciem wyrobów budowlanych.

Innymi słowy, posługując się wykładnią literalną można założyć, że jako tymczasowy obiekt budowlany można zakwalifikować „obiekt kontenerowy”, a więc obiekt złożony z co najmniej dwóch połączonych kontenerów posadowionych na gruncie, choć z nim trwale nie związanych oraz wyposażonych w określoną instalację i wykonanych z użyciem wyrobów budowalnych. Natomiast pojedynczy kontener nie powinien być w ogóle zakwalifikowany do kategorii „obiektów budowlanych”, w więc w konsekwencji wyłączony spod stosowania przepisów p.b.

Jednakże, w orzecznictwie pojawia się dość często zupełnie odmienny pogląd, wedle którego nawet pojedynczy kontener może zostać uznany za obiekt budowlany. Poniżej wybrane przykłady:

„Kwalifikacja prawna posadowienia kontenera niepołączonego w sposób trwały z gruntem jako budowli wymagającej pozwolenia na budowę nie budzi wątpliwości również w judykaturze, gdzie wyrażono jednoznaczne stanowisko, że zarówno obiekty kontenerowe jak i nawet wagony kolejowe służące rekreacji, są obiektami budowlanymi”[2];

„W postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem była ocena legalności kontenera stalowego oznaczonego literą A, organy nadzoru budowlanego zasadnie uznały, że jest to obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, lecz wymagający pozwolenia na budowę. Obiekt ten nie spełniał warunków by mógł być objęty zgłoszeniem, ponieważ wbrew wymogowi z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego inwestor nie dokonał zgłoszenia jego budowy (obiekt istnieje od 2015 r.). Nadto nie był on przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia dokonania zgłoszenia”[3].

Co ciekawe, w jednym z orzeczeń wskazano, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę[4].

W każdym razie, jeśli przyjąć, że kontener będzie stanowić tymczasowy obiekt budowlany to w zależności od okoliczności może być wymagane uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 pkt 7 p.b., nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Innymi słowy, jeżeli kontener byłby posadowiony na działce krócej niż przez 180 dni, wówczas wystarczyłoby jedynie zgłoszenie.

Z kolei z treści art. 29 ust. 2 pkt 21 p.b. wynika, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

W pozostałych przypadkach koniecznym jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odnosząc się w powyższym kontekście do pojęcia „budowy”, w orzecznictwie wskazuję się, że posadowienie obiektu na przygotowanym w tym celu wyznaczonym gruncie spełnia kryterium budowy, rozumianej jako „wykonywanie obiektu budowlanego”. W jednym z orzeczeń sąd administracyjny uznał, że przyczepa kempingowa będąca pojazdem może zostać uznana za tymczasowy obiekt budowlany, tylko przez sam fakt jej umieszczenia na betonowych bloczkach i czasowym pozbawieniu jej cech użytkowych pojazdu[5].


[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); w tekście także jako „p.b.”.

[2] Zob.: Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt II OSK 779/12.

[3] Zob.: Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Wr 219/17.

[4] Zob.: Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18.

[5] Zob.: Wyrok NSA z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt II OSK 1247/19.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ