Obowiązek instalacji urządzeń podczyszczających ścieki

30 kwietnia 2024 |

Tłuszcze organiczne są związkami chemicznymi, które co do zasady są nierozpuszczalne w wodzie. Ich hydrofobowa natura sprawia, że stają się szczególnym utrapieniem dla przedsiębiorstw kanalizacyjnych, bowiem wprowadzane do sieci kanalizacyjnej w nadmiernych ilościach, prowadzą do redukcji przekroju rur, zmniejszenia przepustowości i z czasem do ich całkowitej niedrożności. W konsekwencji dochodzić może do mniejszych lub większych awarii, np. polegających na cofaniu ścieków, uszkodzeń samych przewodów, rur czy nawet kolektorów ściekowych.

Z problemem zanieczyszczania kanalizacji tłuszczami można zapewne radzić sobie na wiele sposobów. Poczynając od zbierania zużytych tłuszczy do pojemników i ich utylizacji po ich chemiczne rozpuszczanie i mechaniczne usuwanie z zastosowaniem różnych preparatów i urządzeń. Natomiast nie ulega wątpliwości, że świadomość społeczna w tym zakresie jest raczej znikoma. Teoretycznie większą odpowiedzialnością za jakość infrastruktury kanalizacyjnej powinni cechować się przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność gospodarczą, zwłaszcza w branży gastronomicznej, są świadomi istnienia różnych regulacji odnoszących się do parametrów odprowadzanych ścieków. Jednakże w praktyce pojawia się również pytanie czy odpowiedzialnym za dbałość o jakość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej będzie zawsze przedsiębiorca prowadzący działalność czy może jednak właściciel lokalu lub zarządca nieruchomości, w której przedsiębiorca wynajmuje lokal na użytek swojej działalności.

Szczegółowe prawa i obowiązki odbiorców usług wodociągowych w zakresie odprowadzania ścieków ustalane są we właściwych miejscowo Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które są uchwalane przez rady gmin. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje na terenie danej gminy[1].

Dla przykładu w jednym z takich regulaminów, wskazano, że odbiorca usług ma obowiązek „użytkować instalację kanalizacyjną w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej” (pkt 2); „w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych – instalowania urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe, a także prawidłowego ich eksploatowania i konserwowania” (pkt 8)[2].

Zatem w przywołanym regulaminie wprost wskazano na obowiązek instalacji de facto separatora lub osadnika, etc. przez odbiorcę usług, w przypadku odprowadzania przez niego ścieków przemysłowych.

Odbiorcą usług w rozumieniu u.z.z.w.z.o.ś. będzie każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym[3]. W konsekwencji zobowiązanym jest w istocie podmiot będący stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Najczęściej są to właściciele nieruchomości albo – w przypadku budynków wielolokalowych – wspólnoty mieszkaniowe, w których imieniu działa zarządca[4].

Poza tym, należy zauważyć, że ścieki z lokalów gastronomicznych, ze sklepów mięsnych czy innych lokali usługowych będą ściekami przemysłowymi. Bowiem z przepisów wynika, że ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu[5].

Nawet jeżeli w poszczególnych regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków powyższa problematyka jest przemilczana, to również analiza przepisów u.z.z.w.z.o.ś. prowadzi do wniosku, że zobowiązanym do instalowania urządzeń podczyszczających ścieki (nie tylko przemysłowe, ale każde, gdy jest to niezbędne z racji na specyfikę konkretnych ścieków) jest odbiorca usług[6]. Natomiast jeżeli odbiorcą usług jest właściciel budynku wielolokalowego, który wynajmuje lokale lub po prostu w budynku są własnościowo wyodrębnione lokale (funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa) – to w interesie tego właściciela lub wspólnoty jest uregulowanie w umowach zawieranych z korzystającymi z lokali lub członkami wspólnoty, wszelkich spraw związanych z ewentualną koniecznością dostosowania instalacji w lokalu do obowiązujących przepisów (np. ustalenie zakresu podziału czy partycypacji w kosztach instalacji urządzenia podczyszczającego ścieki przemysłowe).

Dla przykładu, jeżeli lokal zostaje oddany w najem i najemca zamierza prowadzić lokal gastronomiczny to umowa powinna przewidywać, że to np. najemca poniesie koszt instalacji separatora. Bowiem to on będzie rzeczywistym wytwórcą problematycznych ścieków.

Ewentualnie – jeżeli lokalne regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprost nie stanowią inaczej – teoretycznie możliwa jest taka interpretacja przepisów[7], wedle której obowiązek instalacji urządzenia podczyszczającego ścieki i ponoszenia kosztów z tym związanych spoczywa wprost na korzystającym z lokalu.

Mianowicie z art. 10 pkt 2 u.z.z.w.z.o.ś. wynika, że dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.

Natomiast § 2 Rozporządzenia wskazuje, że dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia ograniczenie zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków. Z kolei z treści § 4 Rozporządzenia wynika, że instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.

Ponadto z przepisów wynika, że dostawca ścieków przemysłowych jest zobowiązany do prawidłowej eksploatacji urządzeń podczyszczających ścieki, a także udostępniania właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki oraz umożliwienia mu ich kontroli[8].

W art. 10 u.z.z.w.z.o.ś. mowa jest o „niezbędnych” urządzeniach. Zatem obowiązek instalacji urządzeń podczyszczających aktualizuje się dopiero, gdy stanie się to niezbędne. Z przepisu nie wynika, kto powinien przesądzić o niezbędności takiej instalacji i jakimi kryteriami należałoby się przy tym kierować.

W odniesieniu do kryteriów, to skoro zgodnie z § 4 Rozporządzenia, instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko, to należy kierować się np. Polskimi Normami odnoszącymi się do zasadności instalowania separatorów[9].

Dodatkowo jeżeli art. 9 ust. 2 pkt 2 u.z.z.w.z.o.ś. stanowi, że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów płynnych niemieszających się z wodą, to naturalnie należy przyjąć, że zakazane jest wprowadzanie do kanalizacji wszelkich tłuszczy nierozpuszczalnych w wodzie. Jeżeli wiadomo, że w wyniku prowadzonej działalności handlowej lub usługowej powstają ścieki zawierające takie tłuszcze, to w świetle powyższych ustaleń, co do zasady, nie ma innej (zgodnej z prawem) możliwości jak zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki, tj. separatorów.

Z kolei ocena „kto powinien” zainstalować separatory zależy od zdefiniowania pojęcia „dostawcy ścieków przemysłowych”. Innymi słowy, czy zobowiązanym na gruncie powyższych przepisów jest odbiorca usług (strona umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym), czy szerzej – każdy korzystający z lokalu podłączonego do sieci kanalizacyjnej w budynku wielolokalowym.

Pojęcie „dostawy ścieków przemysłowych” nie ma definicji legalnej. Opierając się na wykładni językowej i biorąc pod uwagę zasadę konsekwencji terminologicznej (tj. różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia)[10], a także zakaz wykładni synonimicznej i homonimicznej, nie sposób przyjąć, że we wskazanym przepisie mowa jest o tych samych podmiotach. Raczej należałoby przyjąć, że dostawcą ścieków przemysłowych jest każdy korzystający z sieci kanalizacyjnej niezależnie od tego czy zawarł umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Innymi słowy, każdy odbiorca usług może być dostawcą ścieków przemysłowych, ale nie każdy dostawca ścieków przemysłowych musi być odbiorcą usług.

Z drugiej strony, bardziej racjonalne jest rozszerzenie interpretacji o wykładnię systemową i przyjęcie, że jednak dostawcą ścieków przemysłowych w rozumieniu u.z.z.w.z.o.ś. będzie zawsze odbiorca usług.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.ś. kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W konsekwencji w zamyśle ustawodawcy, niedopuszczalne jest korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych przez podmioty niebędące odbiorcami usług w rozumieniu u.z.z.w.z.o.ś. W tym kontekście nie ma przesłanek logicznych, aby twierdzić, że adresatem obowiązków wyrażonych w art. 10 u.z.z.w.z.o.ś. jest „ktoś” inny niż odbiorca usług zdefiniowany w art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.ś.

Podsumowując – zobowiązanym do instalacji urządzeń podczyszczających ścieki (w tym bytowe i przemysłowe) jest odbiorca usług w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zatem powyższy obowiązek spoczywa na podmiocie będącym stroną umowy o odprowadzanie ścieków zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Chyba że, co innego wynika z treści samej umowy (chociaż to raczej sytuacje wyjątkowe). W konsekwencji zobowiązanym będą m.in. właściciele nieruchomości, a także wspólnoty mieszkaniowe. W tym drugim przypadku, należy zaznaczyć, że obowiązek bezpośrednio nie obejmuje właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych. Także właściciele domów jednorodzinnych, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i nie odprowadzającymi ścieków przemysłowych, nie muszą instalować urządzeń podczyszczających ścieki. Natomiast z przepisów u.z.z.w.z.o.ś. wynika ogólny zakaz wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a więc również – tłuszczy. Ten zakaz obejmuje wszystkich odbiorców usług.


[1] Zob.: art. 19 ust. 3-4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), dalej jako: „u.z.z.w.z.o.ś.”

[2] Por.: §10 Uchwały Nr VII/93/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bydgoszczy.

[3] Zob.: art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.ś.

[4] Por.: Wyrok SR w Środzie Śląskiej z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt I C 236/18.

[5] Zob.: art. 2 pkt 11 u.z.z.w.z.o.ś.

[6] Zob.: art. 9 ust. 2 pkt 2 u.z.z.w.z.o.ś.

[7] Zob.: art. 10 u.z.z.w.z.o.ś. oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

[8] Por.: art. 10 pkt. 3 i 5 u.z.z.w.z.o.ś.

[9] Zob.: PN-EN 1825-1:2007 i PN-EN 1825-2:2007

[10] Zob.: § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ