Projekt budowlany na nowych zasadach

23 lutego 2021 |

Tony analiz, stosy papierów, koncepcje, wyliczenia, rysunki i rzuty… Oj, ciężkie jest życie projektanta. Nie dość, że musi ustalić obszar oddziaływania obiektu zgodnie z nowymi przepisami, to jeszcze trzeba przygotować projekt na zupełnie nowych zasadach. No cóż, siła złego na jednego…

W czym rzecz?

Chyba najistotniejsza modyfikacja procesu budowlanego w 2020 r. zakłada podział projektu budowlanego na trzy części:

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem składającym się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego. Celem przedmiotowej zmiany w projekcie budowlanym było uproszczenie i przyśpieszenie procedury dotyczącej wydania pozwolenia na budowę.

Kiedy należy to wszystko złożyć?

Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego organ w pierwszej kolejności zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przyjrzyjmy się teraz, co powinno zawierać każde z tych opracowań.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej
  i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu

PZT należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko – charakterystykę ekologiczną,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego),
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych),
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny obejmuje:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • inne opracowania projektowe.

Jaka jest wzajemna relacja pomiędzy tymi opracowaniami?

Wszystkie trzy opracowania muszą stanowić monolit. Projekt techniczny musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Jeżeli będzie zachodziła potrzeba dokonania jakichkolwiek zmian w projekcie technicznym stojących w sprzeczności np. z projektem zagospodarowania działki lub terenu, będzie wymagane w pierwszej kolejności dokonanie zmian w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Co oprócz tego?

Nowelizacja przewiduje, że składane muszą być również opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Pr. bud., czyli:

art. 33 ust. 2 pkt 1: „2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów”.

I to by było na tyle.

Następnym razem spróbujemy „coś” zalegalizować na nowych zasadach.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ