Wykonanie studni głębinowej w świetle wybranych przepisów prawa wodnego i budowlanego

30 listopada 2023 |

Inwestor planujący wykonanie studni głębinowej na terenie nieruchomości gruntowej musi wziąć pod uwagę między innymi przepisy określone w ustawie – Prawo budowlane[1] i ustawie – Prawo wodne[2]. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie: Czy koniecznym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej? Następnie czy dla tego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenie na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

Z treści art. 395 pkt 5 i 7 P.w. wynika, że pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Definicję urządzenia wodnego sformułowano z kolei w art. 16 pkt 65 lit. d P.w., gdzie stwierdzono, że urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.

Natomiast w art. 33 P.w. określono, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, a także zwykłe korzystanie z wód obejmuje „pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę” oraz „wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę”.

Z przywołanych przepisów wynika, że dla wykonania studni głębinowej będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne, jeśli planowane jest korzystanie z wód w sposób inny niż zwykły, a zatem jeśli studnia będzie m.in. głębsza niż 30 m, a także jeśli np. przewidziane jest bezpośrednie wykorzystywanie pobieranej ze studni wody do nawadniania gruntów lub upraw [por.: art. 34 pkt 12 P.w.].

Natomiast nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, gdy inwestor planuje wykorzystywać studnię o głębokości nieprzekraczającej 30 m, w celu zaspokojenia własnych potrzeb prowadzonego gospodarstwa domowego lub rolnego, gdy pobór wody w rocznym ujęciu nie przekroczy dobowo ilości 5 m3.

Odnosząc się do problematyki wymogów prawa budowlanego względem zamiaru inwestora w przedmiocie budowy studni głębinowych, należy zauważyć, że obecnie jedynym przepisem mającym zastosowanie będzie art. 29 ust. 2 pkt 25 P.b. Ze wskazanego przepisu wynika, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, budowa obudowy ujęć wód podziemnych.

Z przepisów Rozporządzenia wydanego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika, że każda studnia powinna posiadać obudowę zarówno w tej części studni, która znajduje się poniżej poziomu terenu, jak i w części nadziemnej[3]. Zatem wykonanie studni głębinowej (kopanej lub wierconej) składa się z dwóch następujących po sobie czynności: wykonania odwiertu oraz jego obudowy. Przy czym, obudowanie studni nie polega jedynie na wykonaniu jej nadziemnej części, ale także na zabezpieczeniu jej podziemnego odcinka, np. przez umieszczenie w nim rury spustowej[4].

W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił natomiast uwagę, że „Nic nie wskazuje na to, aby ustawodawca mówiąc o obudowie ujęcia wód podziemnych, miał na uwadze jedynie część nadziemną studni. Zdaniem NSA nie wydaje się racjonalne, aby ustawodawca zakładał, że studnie będą budowane niejako w dwóch etapach”[5]. Innymi słowy, zdaniem NSA w zakresie przedmiotowym art. 29 ust. 2 pkt 25 P.b. zawiera się zarówno obudowa naziemna ujęcia wód podziemnych, jak i implicite część podziemna tego ujęcia, które stanowią razem funkcjonalną całość.

Wobec powyższego, zamiar wykonania studni głębinowej (ujęcia wód podziemnych) nie podlega ani obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę, ani obowiązkowi zgłoszenia[6].


[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) – w tekście jako „P.b”.

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) – w tekście jako „P.w”.

[3] Zob.: §32 i §33 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[4] Zob.: M. Bursztynowicz, M. Sługocka [w:] M. Bursztynowicz, M. Sługocka, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz, Warszawa 2022, § 31.

[5] Por.: Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2713/12.

[6] Zob.: Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 1033/19.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ